Projekty UE

Tytuł projektu: ,,Zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.”

Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energii słonecznej do produkcji prądu oraz energii z powietrza do produkcji energii cieplnej) w przedsiębiorstwie BWP SKÓRKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA.

Planowane efekty w sferze społecznej, ekonomicznej i przestrzennej:

  1. Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie CO2 do środowiska i produkcję energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii
  2. Promocja energii odnawialnej poprzez usytuowanie inwestycji na nieruchomości
  3. Wprowadzenie nowego produktu do działalności przedsiębiorstwa w postaci prądu elektrycznego
  4. Zmniejszenie kosztów opłat za korzystanie z energii elektrycznej
  5. Zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu i kraju

Wartość projektu: 627 915,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 433 500,00 złTytuł projektu: ,,Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy BWP Skórkiewicz Sp. J.”

BWP SKÓRKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie bieżącej działalności Firmy dotkniętej negatywnymi skutkami wystąpienia epidemii COVID-19.  Uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wydatków związanych z finasowaniem kapitału obrotowego. Firma oczekuje, iż w wyniku realizacji projektu zaspokoi swoje bieżące potrzeby oraz utrzyma płynność finansową.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.09.2020

Wartość projektu:  289 080,93 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  289 080,93 zł

Tytuł projektu: ,,Wprowadzenie na rynek nowej gamy produktów dla branży jachtowej dzięki wdrożeniu nowego procesu elektrochemicznej obróbki wysokogatunkowych stali stopowych”

BWP SKÓRKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne , Poddziałania 1.3.1 Wdrożenie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności naszej firmy na rynkach zagranicznych dzięki wdrożeni do seryjnej produkcji 2 nowych typoszeregów produktów ( T-Topy i owiewki) oraz usługi personalizacji okuć jachtowych. Nowe produkty będą mały szereg innowacyjnych cech, które są  konsekwencją wdrożenia własnych prac B+R.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2021

Wartość projektu:  12 026 940,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  4 924 800,00 zł